Obchodné podmienky GAMO a.s.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť GAMO a.s., so sídlom: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36033987, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č. 550/S (ďalej aj „poskytovateľ"), za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou GAMO a.s. ako poskytovateľom služieb a ďalších súvisiacich služieb (ďalej aj ako „služba" alebo „služby") a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov so spoločnosťou GAMO a.s. (ďalej aj „používateľ") vydáva tieto Obchodné podmienky služieb GAMO a.s. (ďalej aj „OP") poskytovaných prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa – https://cloud.gamo.sk.

1.2 Aktuálne obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ak obchodné podmienky obsahujú ustanovenia odlišné od zmluvy, majú ustanovenia zmluvy prednosť pre týmito obchodnými podmienkami. Odlišné alebo dodatočné podmienky zmluvy sú platné, ak boli dohodnuté písomne.

2. Definícia pojmov

2.1 Poskytovateľ je spoločnosť GAMO a.s., so sídlom: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36033987, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.: Sa, vložka č. 550/S.

2.2 Používateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom.

2.3 Zmluvnými stranami sa chápu poskytovateľ a používateľ, ktorí uzavreli Zmluvu o poskytovaní služieb.

2.4 Zmluva o poskytovaní služieb (ďalej aj „zmluva") je objednávka používateľa zadaná prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa, ktorej predmetom je:

■ záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovi služby bližšie špecifikované v zmluve, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých zmluvou a OP,

■ záväzok používateľa služby riadne používať a platiť za ne poskytovateľovi odplatu vo výške, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých zmluvou a OP,

■ úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení predmetu zmluvy – poskytovaní služieb poskytovateľom používateľovi.

2.5 Služba alebo služby sú cloud computing služby a ďalšie súvisiace služby poskytované prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa.

2.6 Cloud computing služba je poskytnutá GAMO cloud službou, ktorá slúži ako miesto pre umiestnenie a prevádzku požadovaných softvérových produktov, aplikácií a riešení v kombinácii s používateľskými dátami, ktoré používateľ využíva pre svoje účely, a na ktoré pristupuje vzdialene prostredníctvom siete internet, na základe poskytovateľom, resp. používateľom pridelených prihlasovacích údajov.

2.7 Objednaná služba alebo tiež zmluvne dohodnutá služba je služba objednaná používateľom a poskytovaná poskytovateľom používateľovi na základe platnej a účinnej zmluvy.

2.8 Internet je verejná dátová sieť umožňujúca prenos dátovej komunikácie medzi koncovými bodmi siete, alebo i iné formy komunikácie.

2.9 Diskový priestor predstavuje diskový priestor s kapacitou zodpovedajúcou bežnému používateľskému štandardu pre konkrétny typ používateľa s prihliadnutím na možnosti poskytovateľa a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení poskytovateľa. Na požiadanie používateľa môže poskytovateľ zvýšiť diskovú kapacitu s prihliadnutím na jeho možnosti a zachovanie plynulosti prevádzky zariadení poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť opakované zvýšenie diskovej kapacity pre používateľa v prípade ohrozenia plynulej prevádzky serveru.

2.10 Server poskytovateľa je fyzický server, na ktorom sú prevádzkované virtuálne servery používateľa.

2.11 CPU je procesor, ktorý zabezpečuje výpočtový výkon.

2.12 Cena služieb je cena objednanej služby, t. j. súčet cien všetkých objednaných služieb, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Jednotlivé ceny služieb sú vždy uvádzané bez DPH i vrátane DPH. K cene je účtovaná príslušná sadzba DPH podľa zákonných ustanovení platných v čase poskytnutia služby.

2.13 Service Level Agreement (ďalej aj „SLA") znamená garanciu dostupnosti dohodnutých služieb poskytovaných poskytovateľom.

2.14 Identifikačné údaje používateľa sú pri fyzickej osobe meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, e-mail a telefónne číslo, pri právnickej osobe názov, sídlo, VAT, zodpovedná osoba konajúca v mene spoločnosti, e-mail a telefónne číslo.

2.15 Osobné údaje sú údaje definované čl. 4 bod. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „GDPR“).

2.16 Internetovými stránkami poskytovateľa sú web stránky spoločnosti GAMO a.s. prístupné na adrese https://cloud.gamo.sk alebo https://www.gamo.sk

2.17 Technická podpora/Help Desk je centrum zákazníckej starostlivosti poskytovateľa, ktoré poskytuje používateľovi technickú podporu a prijíma jeho reklamácie, sťažnosti, žiadosti a iné podania.

2.18 Dočasné prerušenie poskytovania služby je úkon poskytovateľa, ktorým dočasne znemožní používateľovi využívanie služby za podmienok ustanovených zmluvou a OP.

2.19 Bezpečnostný incident je škodlivá udalosť, v rámci ktorej došlo k ohrozeniu alebo strate dôvernosti dát, zničeniu dát, prelomeniu integrity systému alebo obmedzeniu, či odmietnutiu dostupnosti služby.

2.20 Pojmy a výrazy definované a použité v týchto OP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi poskytovateľom a používateľom, týkajúcich sa služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak.

3. Podmienky poskytovanie služieb

3.1 Poskytovateľ poskytuje služby na základe zmluvy uzatvorenej s používateľom. Poskytovateľ a používateľ vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok stanovených v OP. OP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2 Dodávka koncového telekomunikačného zariadenia nie je súčasťou poskytovania služieb, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

4. Uzavretie zmluvy, objednanie služieb

4.1 K uzavretiu zmluvy dochádza vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa nadobúda účinnosť pripísaním platby na účet poskytovateľa a aktiváciou služby. V prípade poskytnutia bezplatnej služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia a jej akceptácie poskytovateľom používateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania služby.

4.3 Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane ceny do uplynutia lehoty splatnosti Pro Forma faktúry.

4.4 Minimálna doba, na ktorú je možné uzavrieť zmluvu na poskytnutie konkrétnej služby je uvedená pri jednotlivých službách.

4.5 Predmetom zmluvy na strane poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť používateľovi služby v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu za podmienok uvedených v zmluve a OP.

4.6 Predmetom zmluvy na strane používateľa je jeho záväzok platiť cenu za objednané služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa zmluvy a OP.

4.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú OP. Používateľ zadaním zmluvy akceptuje tieto OP.

4.8 Chybu, ktorá vznikla pri zadávaní dát (údajov) do objednávky, možno opraviť kliknutím na príslušné pole v objednávke, v ktorom používateľ vymaže nesprávne dáta a uvedie ich správne znenie. Údaje zadané objednávateľom v objednávke sú poskytovateľom považované za správne.

5. Práva a povinnosti poskytovateľa, zodpovednosť poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých zmluvou alebo objednávkou a stanovených v OP. Pri poskytovaní Služieb je poskytovateľ viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.

5.2 V rámci plnenia predmetu zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vykonávať pre používateľa primeranú starostlivosť o bezpečnosť a plynulosť prevádzky služieb. Poskytovateľ garantuje nepretržité poskytovanie služieb.

5.3 V prípade výskytu bezpečnostného incidentu súvisiaceho s poskytovaním cloud computing služieb je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať používateľa o jeho vzniku.

5.4 Poskytovateľ je povinný poskytovať používateľovi pomoc a technickú podporu prostredníctvom Help Desk-u na internetovej stránke poskytovateľa.

5.5 Poskytovateľ je oprávnený uskutočniť krátkodobé prerušenie v poskytovaní služieb na nevyhnutne dlhú dobu za účelom údržby a prípadných opráv svojich zariadení.

5.6 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie služieb, pokiaľ je poskytovanie služieb znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka).

5.7 Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť používateľovi plánovaný výpadok služieb bez zbytočného odkladu, najmenej však 7 dní vopred. Výpadok služieb spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa poskytovateľ zaväzuje preukázateľne oznámiť používateľovi bezodkladne, hneď ako sa o výpadku a príčinách výpadku dozvie.

5.8 Poskytovateľ je oprávnený dočasne prerušiť či obmedziť poskytovanie služieb v nevyhnutnom rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia používateľa, ak sú služby využívané v rozpore so zmluvou, a ak tým dochádza k ohrozeniu funkcie zariadenia poskytovateľa alebo tretích subjektov.

5.9 Poskytovateľ je oprávnený dočasne obmedziť veľkosť vyhradeného diskového priestoru, prenosovú rýchlosť pre používateľa alebo iné činnosti na jeho zariadeniach na určitú hranicu, ak by doterajšou činnosťou používateľa dochádzalo k ohrozeniu alebo podstatnému obmedzeniu plynulosti alebo funkčnosti prevádzky zariadení poskytovateľa alebo činností ostatných používateľov.

5.10 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne obmedziť alebo zmeniť funkčnú alebo technickú špecifikáciu služby, alebo vylepšiť používateľské rozhranie na prístup k službe, pokiaľ je táto obmena, zmena alebo vylepšenie v súlade s najnovšími odbornými poznatkami v príslušnom odbore alebo nesporne prispeje k používateľskému komfortu pri využívaní služby.

5.11 Poskytovateľ nie je zodpovedný za prerušenie poskytovania služieb používateľovi v prípade, že si používateľ poruchu spôsobil sám, v prípade zásahu tretích osôb, či vyššej moci alebo v prípade poruchy na zariadení tretích dodávateľov, najmä rozsiahly a dlhodobý výpadok dodávky elektriny, telekomunikačného spojenia atď., pokiaľ týmto skutočnostiam preukázateľne nebolo možné zabrániť alebo neboli spôsobené nedbalosťou poskytovateľa alebo boli spôsobené neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v prevádzke služby.

5.12 Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť poruchy, ktoré neboli spôsobené používateľom alebo osobou, ktorá bola oprávnená konať v mene používateľa.

5.13 Poruchy, ktoré si používateľ spôsobil svojim konaním, odstráni poskytovateľ na žiadosť používateľa. Takáto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Cenník prác bude používateľovi poskytnutý na vyžiadanie.

5.14 Poskytovateľ nezodpovedá za škody alebo ušlý zisk, ktorý používateľovi vznikol používaním služieb.

5.15 Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát používateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku uložených a zálohovaných dát na diskovom priestore, ktorý používateľ využíva na svoje účely v rámci služby. Poskytovateľ nie je zodpovedný ani za využívanie služieb používateľom v rozpore s platnými právnymi predpismi SR.

5.16 Poskytovateľ nie je v súvislosti s ukladanými dátami zodpovedný za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva na virtuálnom serveri, web stránkach a e-mailových schránkach používateľa, ktorého sa dopustí používateľ používaním a šírením materiálov, na použitie ktorých nemá potrebný súhlas ich autorov. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za prípadné porušenie práv k názvu domény, na ktoré sa vzťahuje ochrana obchodného mena, ochrannej známky alebo iná ochrana právom duševného vlastníctva.

5.17 Poskytovateľ garantuje nepretržitú prevádzku služieb Cloud servera, s dostupnosťou až do 99,95 %, resp. akú si používateľ objedná (v rámci kalendárneho mesiaca) a dodatočných služieb, ktoré si používateľ objedná.

5.18 Uvedená garancia sa vzťahuje výhradne na výpadky, či poruchy, ktoré boli preukázateľne spôsobené zo strany poskytovateľa. Rozhodujúcim je monitoring poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za poruchy spôsobené mimo jeho technológie (teda poruchy tretích strán cestou k používateľovi).

5.19 V prípade nedodržania predmetu zmluvy, má používateľ oprávnenie požadovať od poskytovateľa zľavu vo výške podľa bodu 15.3 OP. Ak si používateľ uvedenú zľavu uplatní u poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca po skončení zúčtovacieho obdobia, v ktorom k neposkytnutiu dostupnosti služby došlo, predmetné zníženie bude zohľadnené v nasledujúcej faktúre.

5.20 Garancia dostupnosti sa nevzťahuje na prerušenie služieb z dôvodu nepredvídaných udalostí (napr. povodeň, požiar, zemetrasenie, teroristický útok, vojna a pod.), vplyvom skutočností zapríčinených tretími dodávateľmi (napr. dlhodobý výpadok dodávok energií, výpadkom telekomunikačných služieb poskytovaných treťou stranou) a neoprávneným zásahom tretej osoby do prevádzky serverov.

5.21 Poskytovateľ nezodpovedá za výpadky spôsobené neodborným zásahom používateľa alebo správcom systému používateľa.

5.22 Poskytovateľ je povinný chrániť jemu známe záujmy používateľa, súvisiace so zariaďovaním všetkých náležitostí podľa predmetu zmluvy. Ďalej je povinný riadne a včas oznámiť používateľovi všetky/akékoľvek negatívne okolnosti, ktoré zistil pri plnení predmetu zmluvy. V prípade výskytu bezpečnostného incidentu súvisiaceho s poskytovaním služieb je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať používateľa o jeho vzniku.

6. Práva a povinnosti používateľa, zodpovednosť používateľa

6.1 Používateľ je povinný služby užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so zmluvou a OP, s prípadnými pokynmi poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Používateľ je povinný uhradiť cenu, poplatky a náhrady za poskytnuté služby riadne a včas podľa zmluvy.

6.3 Používateľ je povinný zoznámiť sa pred začatím využívania služby s obsahom OP a zmluvou.

6.4 Ak nie je uvedené inak, má používateľ možnosť zmeniť spôsob prevádzky alebo rozsah objednaných služieb pre ďalšie obdobie, najmä pridaním, či odobratím jednotlivých komponentov služieb, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá aktuálnej ponuke služieb poskytovateľa.

6.5 Používateľ nie je oprávnený prevádzkovať v rámci služieb na svojom serveri (virtuálnom serveri) obsah, ktorý je v rozpore:

■ s právnym poriadkom Slovenskej republiky,

■ s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe prístupu Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky,

■ s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola publikovaná v Zbierke zákonov alebo v Zbierke medzinárodných zmlúv,

■ s dobrými mravmi,

■ so zásadami poctivého obchodného styku,

■ so zvyklosťami alebo s rozhodnutím súdu alebo právnymi obyčajmi daného jazykového teritória.

6.6 Používateľ nesie v plnom rozsahu zodpovednosť za obsah svojho virtuálneho servera. Poskytovateľ nemá prístup k obsahu a nemá možnosť kontroly obsahu uložených dát používateľa.

6.7 Používateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí v sieti Internet alebo tretím osobám, a to najmä neoprávneným prístupom k informáciám, neoprávneným prístupom do cudzích systémov, rozosielaním nevyžiadaných správ alebo iným zneužívaním prístupu do siete Internet alebo iným neoprávneným konaním.

6.8 Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za prípadné porušenie práv tretích osôb k počítačovým programom, resp. softvérovým produktom a dielam, ktoré sa nachádzajú na jeho virtuálnom serveri.

6.9 Používateľ je povinný telefonicky na číslo +421 48 437 2860 a následne prostredníctvom e-mailu (cloud@gamo.sk) oznámiť poskytovateľovi akékoľvek poruchy, chyby, či iné nedostatky služby bez zbytočného odkladu. E-mail a telefónne číslo poskytovateľa je zverejnené aj na internetovej stránke poskytovateľa.

6.10 Používateľ má právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní služby, ktoré nezavinil.

6.11 Používateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi požadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia chyby alebo iného nedostatku poskytovanej služby.

6.12 Používateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre poskytovanie služieb, ako aj všetky informácie a materiály nevyhnutné na splnenie povinností poskytovateľa. Poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytovaním služieb, ak je používateľ v omeškaní s poskytnutím vyžiadanej súčinnosti.

6.13 Používateľ má právo na zľavu z ceny za neposkytnutie dostupnosti služby v čase, ako je dohodnuté v zmluve, a vo výške špecifikovanej v bode 15.3 OP alebo v zmluve v prípade, že je nedostupnosť služby spôsobená poskytovateľom. Používateľ si uvedenú zľavu musí uplatniť u poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca po skončení zúčtovacieho obdobia, v ktorom k neposkytnutiu dostupnosti došlo.

6.14 Používateľ nezískava žiadne práva k zariadeniam alebo softvéru patriacemu poskytovateľovi alebo akejkoľvek tretej strane, ktorej zariadenie môže poskytovateľ používať pri poskytovaní služieb.

6.15 Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že musí sám zabezpečiť svoje prihlasovacie údaje a ďalšie citlivé informácie mu poskytnuté zo strany poskytovateľa a to tak, aby v maximálnej miere vylúčil ich zneužitie neoprávnenými osobami.

6.16 Používateľ je povinný bezprostredne po prijatí svojich prihlasovacích údajov od poskytovateľa zmeniť heslo k prihlasovacím údajom, ktoré získal od poskytovateľa.

6.17 Používateľ sa zaväzuje písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov poskytnutých pri podpise zmluvy do 10 dní od okamihu, keď zmena nastala. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nesie používateľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.

7. Cena služby/služieb, penále

7.1 Cena služieb je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je uverejnená na internetovej stránke poskytovateľa.

7.2 Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku ceny za poskytované služby. Poskytovateľ je povinný používateľa o tejto zmene informovať (písomne, e-mailom alebo uverejnením na internetovej stránke poskytovateľa).

7.3 Poskytovateľ po doručení objednávky od používateľa vystaví Pro Forma faktúru na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok) a v elektronickej forme ju zašle na kontaktnú e-mailovú adresu používateľa.

7.4 Ak si to spôsob platby vyžaduje, je používateľ povinný pri úhrade dodržať variabilný symbol uvedený na Pro Forma faktúre, slúžiaci na identifikáciu platby. V prípade neuvedenia variabilného symbolu, alebo uvedenia nesprávneho variabilného symbolu, poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vzniknuté problémy so spracovaním platby.

7.5 Používateľ by mal vykonať úhradu okamžite, tak aby bola jeho platba pripísaná na účet poskytovateľa pred koncom obdobia platnosti poskytovanej služby. V prípade neskoršej úhrady nezodpovedá poskytovateľ za prípadnú nefunkčnosť služby.

7.6 Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet poskytovateľa.

7.7 Zúčtovacie obdobie závisí od poskytovanej služby a je uvedené pri jednotlivých službách poskytovateľa.

7.8 Poskytovateľ po zúčtovaní platby vystaví používateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov.

7.9 V prípade zmeny spôsobu prevádzky alebo rozsahu služieb v súlade s bodom 6.4, bude cena služieb pre ďalšie zúčtovacie obdobie stanovená na základe novej zmluvy medzi poskytovateľom a používateľom.

7.10 Používateľ obdrží vždy 7 dní pred ukončením zúčtovacieho obdobia objednanej služby Pro Forma faktúru na ďalšie zúčtovacie obdobie.

7.11 K zmluvne dohodnutým cenám je účtovaná DPH vo výške stanovenej v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v SR.

7.12 V prípade, že používateľ vypovie zmluvu v priebehu zúčtovacieho obdobia, nemôže si uplatniť nárok na vrátenie alikvotnej čiastky za poskytovanie služby/služieb do konca zúčtovacieho obdobia.

8. Zmena služby

8.1 Používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má používateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči poskytovateľovi.

8.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy môžu byť vykonané novou objednávkou prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa.

9. Ochrana dôverných informácií

9.1 Poskytovateľ i používateľ sú povinní považovať všetky informácie o druhej zmluvnej strane a ním určených adresátoch za dôverné, nie sú oprávnení akokoľvek ich využiť pre seba, resp. iné osoby, resp. zneužiť ich. Poskytovateľ i používateľ sú povinní zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti vlastnými zamestnancami a ostatnými osobami použitými pri plnení povinností podľa tejto zmluvy o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s touto zmluvou.

9.2 Poskytovateľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby povinnosti uvedené v tomto článku plnili aj všetky osoby na strane poskytovateľa, podieľajúce sa na plnení predmetu tejto zmluvy. Používateľ sa zaväzuje, že na požiadanie poskytovateľa i z vlastnej iniciatívy bude poskytovateľovi včas a riadne poskytovať všetku súčinnosť potrebnú na to, aby poskytovateľ mohol riadne plniť tu uvedené povinnosti.

9.3 Za porušenie povinnosti podľa tohto článku sa nepovažuje, ak dôverná informácia je poskytnutá alebo sprístupnená tretej osobe:

■ ak to bude potrebné pre výkon práv zmluvnej strany zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou,

■ ak to bude pre zmluvnú stranu povinné podľa všeobecne záväzného právneho predpisu alebo podľa vykonateľného rozhodnutia, opatrenia alebo výzvy príslušného orgánu,

■ ak to bude potrebné v súdnych, rozhodcovských, správnych a iných obdobných konaniach,

■ ak treťou osobou bude osoba, ktorej plnenia poskytovateľ použije na plnenie povinností zo záväzkového vzťahu z tejto zmluvy alebo zo záväzkového vzťahu vzniknutého v súvislosti s touto zmluvou (subdodávatelia).

10. Ochrana osobných údajov

10.1 Poskytovateľ spracúva nasledovné osobné údaje:

■ identifikačné údaje (meno a priezvisko, užívateľské meno a heslo, dátum narodenia );

■ kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska);

■ údaje o nastaveniach (údaje v účte používateľa);

■ údaje z hodnotenia ponúkaných služieb poskytovateľa používateľom;

■ údaje súvisiace s využitím Technickej podpory/Help Desku alebo návštevou poskytovateľa.

10.2 Poskytovateľ prehlasuje, že vo vzťahu k používateľovi je pri poskytovaní Služieb podľa týchto OP alebo zmluvy v právnom postavení sprostredkovateľa podľa čl. 4 bod 8 GDPR. Poskytovateľ má pre tieto účely s používateľom uzatvorenú Zmluvu o sprostredkovaní, ktorá má prednosť pred týmito OP a ustanoveniami zmluvy.

10.3 Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov a na nasledovné účely:

a) spracúvanie na základe súhlasu používateľa so spracúvaním osobných údajov (spracúvanie kontaktných údajov v rozsahu emailová adresa používateľa z dôvodu zasielania mailov poskytovateľa s marketingovým obsahom);

b) spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a používateľom (spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov, údajov o nastaveniach, údajov súvisiacich s využitím Technickej podpory/Help Desku alebo návštevou poskytovateľa z dôvodu plnenia zmluvy o poskytovaní cloudových služieb);

c) spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti poskytovateľa (spracúvanie identifikačných a kontaktných údajov z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a pod.);

d) spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa napr. zasielanie produktových informácií.

10.4 Poskytovateľ uchováva osobné údaje po nasledovnú dobu:

■ pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 10.3 písm. a) VP po dobu platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov používateľa (kým používateľ neodvolá súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov);

■ pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 10.3 písm. b) OP po dobu trvania zmluvy;

■ pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 10.3 písm. c) OP po dobu určenú všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. po dobu plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v zmysle platnej právnej úpravy Slovenskej republiky);

■ pri osobných údajoch spracúvaných na základe bodu 10.3 písm. d) OP po dobu nášho oprávnenia podnikať.

10.5 Poskytovateľ poskytuje osobné údaje používateľa nasledovným príjemcom:

■ partnerom prevádzkujúcim platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby;

■ poskytovatelia účtovných služieb;

■ prevádzkovatelia marketingových nástrojov, ako je Google v rámci služby Google Analytics;

■ poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií a podpory, ako je Microsoft a Google.

10.6 Poskytovateľ poskytuje osobné údaje v rámci odovzdania údajov svojim sprostredkovateľom podľa bodu 10.3 OP do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré však zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

10.7 Používateľ disponuje nasledovnými právami pri spracovaní jeho osobných údajov:

■ právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa používateľa;

■ právo na opravu osobných údajov používateľa;

■ právo na vymazanie osobných údajov používateľa;

■ právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov používateľa;

■ právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov používateľa;

■ právo na prenosnosť osobných údajov používateľa;

■ právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

10.8 Používateľ je oprávnený vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním jeho osobných údajov, či už ide o otázku uplatnenia jeho práva podľa bodu 10.6 OP, podanie sťažnosti či čohokoľvek iného spojeného so spracúvaním jeho osobných údajov obrátiť sa na Technickú podporu/Help Desk poskytovateľa. Aktuálne kontaktné informácie sú dostupné na www.gamo.sk.

10.9 Používateľ má právo v prípade, pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov používateľa zakladá na súhlase používateľa so spracúvaním jeho osobných údajov, tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania na adresu cloud@gamo.sk.

10.10 V prípade, pokiaľ používateľ poskytne poskytovateľovi osobné údaje tretích osôb, používateľ prehlasuje, že od týchto osôb má súhlas s odovzdaním ich osobných údajov poskytovateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré prípadným spracúvaním osobných údajov týchto tretích osôb tretím osobám vzniknú.

10.11 Ustanovenia tohto článku OP sa nevzťahujú na údaje ukladané na virtuálnom serveri poskytovateľa používateľom, nakoľko k obsahu týchto údajov nemá poskytovateľ prístup.

10.12 Poskytovateľ má zavedené vhodné technické a organizačné opatrenia s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Poskytovateľ preukazuje vhodnosť technických a organizačných opatrení podľa predchádzajúcej vety zavedeným certifikovaným systémom manažérstva bezpečnosti informácií v súlade s normou ISO 27001:2013 a ochrany osobných údajov v cloude v súlade s normou ISO 27018:2014.

11. Doba trvania Zmluvy

11.1 Zmluva uzatvorená na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá (plynutím doby poskytovania služby). Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

11.2 Zmluva nadobúda platnosť odoslaním objednávky používateľom a účinnosť pripísaním platby na účet poskytovateľa a aktiváciou služby.

Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť účinnosť zmluvy:

11.2.1 dohodou zmluvných strán,

11.2.2 jednostranným odstúpením v prípade opakovaného porušovania ustanovení tejto zmluvy a OP jednou zo zmluvných strán. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Obidve zmluvné strany akceptujú právo náhrady škody v prípade:

a) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,

b) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz,

c) ak jedna zmluvná strana bez súhlasu druhej zmluvnej strany postúpi práva a záväzky zo zmluvy na inú osobu.

11.3 Každá zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení jeho neskorších predpisov – z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou, avšak až po predchádzajúcom písomnom upozornení druhej zmluvnej strany na porušovanie zmluvných podmienok s poskytnutím 30-dňovej lehoty na vykonanie nápravy, ak druhá zmluvná strana nápravu v tejto lehote nevykonala.

11.4 Postup po ukončení účinnosti zmluvy. Ak sa zmluva ukončila niektorým z uvedených spôsobov, používateľ je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr v posledný deň účinnosti zmluvy, dáta/obsah pôvodne uložený na svojom serveri (virtuálnom serveri) poskytnutom poskytovateľom v súlade so zmluvou, na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť presunúť do svojej dispozičnej sféry, resp. podľa vlastného uváženia vymazať. Používateľ potvrdzuje/berie podpisom zmluvy na vedomie, že:

■ poskytovateľ ponechá dáta uložené na pridelenom serveri (virtuálnom serveri), k dispozícii používateľovi tak, aby bolo možné dáta presunúť,

■ poskytovateľ ponechá po zániku účinnosti zmluvy používateľovi dodatočnú lehotu na umožnenie prenosu dát pôvodne uložených na serveri (virtuálnom serveri) poskytnutom poskytovateľom v súlade s touto zmluvou v maximálnej dĺžke 14 dní,

■ poskytovateľ nezodpovedá v súvislosti s nesplnením povinnosti/nevyužitím práva používateľa za škodu mu týmto spôsobenú,

■ poskytovateľ v rámci prevencie osobitne pri uzatváraní zmluvy upozornil používateľa na postup po ukončení účinnosti zmluvy.

12. Licencie k softvérovým produktom spoločnosti Microsoft

12.1 Poskytovateľ vyhlasuje, že je na základe licenčnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Microsoft, oprávnený umiestniť a prevádzkovať poskytovateľom ponúknuté a používateľom zvolené/objednané softvérové produkty spoločnosti Microsoft na virtuálnych serveroch poskytnutých používateľovi v súlade s touto zmluvou.

12.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že používateľ je v súlade s licenčnou zmluvou, uzavretou so spoločnosťou Microsoft, oprávnený na dohodnuté obdobie využívať na pridelených virtuálnych serveroch používateľa umiestnené softvérové produkty spoločnosti Microsoft, a to spôsobom, ktorý je v súlade s touto zmluvou, s prípadnými pokynmi poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a licenčnými podmienkami spoločnosti Microsoft.

12.3 Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s týmto článkom zmluvy nie je používateľ povinný sám nadobúdať licencie/uzatvárať samostatné licenčné zmluvy k softvérovým produktom spoločnosti Microsoft, umiesteným a prevádzkovaným na virtuálnych serveroch pridelených poskytovateľom používateľovi.

13. Zodpovednosť za škodu

13.1 Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností s výnimkou prípadu, keď porušenie alebo nesplnenie povinnosti bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany, a ktorá jej bránila v splnení jej povinnosti. Každá zmluvná strana nahradí druhej zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov, súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto zmluvnej strane vzniknú v dôsledku akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, vyhlásenia poskytnutého druhou zmluvnou stranou v rámci tejto zmluvy, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé alebo zavádzajúce, alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto zmluvnej strany vyplývajúcich z tejto zmluvy.

13.2 Poskytovateľ je kontinuálne zodpovedajúcim spôsobom poistený a vo všetkých podstatných smeroch poistne krytý pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou prevádzkovou činnosťou. Všetko poistné, splatné vo vzťahu k poistným rizikám, bolo uhradené a nebolo vykonané alebo opomenuté nič, čo by zapríčinilo neplatnosť alebo umožnilo uplatniť nárok na určenie neplatnosti akejkoľvek poistnej zmluvy, alebo čo by zbavilo poisťovateľa akejkoľvek povinnosti plniť z takejto poistnej zmluvy, alebo by mohlo viesť k zvýšeniu poistného, alebo čo by zbavilo poisťovateľa akejkoľvek inej povinnosti z poistnej zmluvy. Nebol uplatnený ani nezostal nevybavený žiaden poistný nárok a neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k uplatneniu takéhoto nároku. Používateľ je oprávnený z takéhoto poistného plnenia nahradiť si škodu, ktorá mu poistnou udalosťou zavinenou Poskytovateľom vznikne.

14. Zmena OP

14.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu OP v priebehu doby trvania zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť používateľovi podstatnú zmenu OP najmenej 30 dní vopred. Odo dňa účinnosti nových OP sa tieto OP budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.

14.2 Používateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ak zmeny OP neakceptuje.

14.3 Pokiaľ používateľ nesúhlasí s novým znením OP, je oprávnený z tohto dôvodu odstúpiť od zmluvy, pričom účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi. Používateľ je povinný doručiť svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy najneskôr do 10 dní pred dňom, kedy sa nové OP stanú účinnými.

14.4 Zmena OP sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany poskytovateľa. Zmena OP neoprávňuje používateľa, aby po nadobudnutí účinnosti nového znenia OP neplnil riadne a včas svoje záväzky, ktoré boli zmluvou dohodnuté, ako aj záväzky, ktoré pre neho vyplývajú z nového znenia OP.

15. Reklamačný poriadok

15.1 Používateľ je povinný oznámiť formou e-mailu zaslaného na kontaktnú e-mailovú adresu poskytovateľa (cloud@gamo.sk) bez zbytočného odkladu všetky poruchy služieb poskytovaných v rámci zmluvy, vrátane potreby všetkých opráv, ktoré má poskytovateľ vykonať. E-mail poskytovateľa je zverejnený aj na internetovej stránke poskytovateľa.

15.2 Reklamácia musí obsahovať detailný popis reklamovanej poruchy. Reklamácie sa vybavujú v zákonom stanovenej lehote, podľa ich zložitosti a technickej alebo administratívnej náročnosti. V prípade uplatnenia reklamácie proti výške účtovanej ceny za službu, nemá táto odkladný účinok a používateľ je povinný zaplatiť účtovanú cenu v plnej výške do termínu splatnosti faktúry - daňového dokladu alebo výzvy k platbe. Na základe kladne vybavenej reklamácie proti výške účtovanej ceny za službu má používateľ právo na vrátenie preplatku z ceny alebo na zníženie ceny.

15.3 Zníženie ceny za nedodržanie SLA:

Mesačná dostupnosť služby v %

Zľava z mesačného paušálu

99,95 % >

≥ 95,0 %

15 %

95,0 % >

≥ 90,0 %

20 %

90,0 % >

90 %

16. Mimosúdne riešenie sporov

16.1 Všetky ustanovenia zmluvy a OP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16.2 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi poskytovateľom a používateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto OP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

16.3 Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi poskytovateľom a používateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto OP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.

16.4 Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy sa používateľ a poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaný súdom príslušným podľa Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok.

16.5 Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.

17. Doručovanie písomností

17.1 Písomnosti sa doručujú primárne elektronickými prostriedkami (e‐mail) na dohodnuté adresy poskytovateľa a používateľa.

17.2 Písomnosti je možné doručovať aj osobne, kuriérskou službou alebo poštou, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.

17.3 Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.

17.4 Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.

17.5 Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.

17.6 Písomnosti doručované prostredníctvom e‐mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

18. Vyššia moc

18.1 Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením vyššej moci. Vyššou mocou sa rozumejú najmä povodne, zemetrasenia, búrky, zásahy blesku, požiare, epidémie, vojny, prepuknutie bojov (bez ohľadu na to, či bola alebo nebola vyhlásená vojna), výtržnosti, štrajky alebo iné pracovné nepokoje, občianske nepokoje, sabotáže, rozsiahle výpadky elektrickej siete, vyvlastnenie zo strany vládnych úradov alebo iné udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.

18.2 Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, kým trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

19. Záverečné ustanovenia

19.1 Text OP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením OP v akomkoľvek inom jazyku. V prípade, ak je zmluva alebo jej časť uzavretá v slovenskom a zároveň aj v inom jazyku, rozhodujúci je text zmluvy alebo jej časti v slovenskom jazyku, ak nie je dohodnuté zmluvnými stranami výslovne inak.

19.2 Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení zmluvy, OP malo byť alebo sa malo stať neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa používateľ a poskytovateľ toto bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia.

19.3 OP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových OP.

19.4 OP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a pre používateľa a poskytovateľa sa stávajú účinnými a záväznými dňom uzatvorenia zmluvy oboma zmluvnými stranami.

19.5 Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť od dňa 25. 05. 2018.